İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Hizmet Rehberi

Evlenecek Bay ve Bayanlar İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

·         Yerleşim yeri belgesi, (İkizce dışında oturanlar için, Yerleşim yeri belgesi herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınabilir. Evlenecek çiftlerden en az birinin İkizce'de ikamet etmesi gerekmektedir.)

·         Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi,

·         Fotoğraflı sağlık raporu (Devlet Hastaneleri,Özel Hastaneler ve Sağlık Ocağından) kan tahlilî,

·         Beş adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş fotokopi fotoğraflar kabul edilmez. Bayanlarda alın ve çene açık olmak kaydıyla başörtülü fotoğraf kabul edilir.)

Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır? 

Hafta sonu harcı makbuz fotokopisi, hazırlanan belgeler ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurmalıdır. Yapılan başvuru 1 (bir) saat içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Sıhhi Müesseselerden (Şahıs ve Şirketler) İstenilen Belgeler Nelerdir?

Şahıslar İçin;

·         Başvuru formu (Belediyeden verilecek),

·         Yerin tapu fotokopisi,

·         Yapı kullanma izin belgesi,

·         Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak,

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi,

·         Vergi levhası,

·         İtfaiye raporu veya (yangın söndürme tüp faturası),

·         Deşarj izini,

·         Emisyon izini,

·         Ustalık belgesi,

·         İşyeri sağlık raporu,

·         Ecza dolabı,

·         Esnaf ve sanatkâr ise sicil tasdiknamesi ile kayıt belgesi,

·         Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu),

·         İki adet plastik dosya,

·         Emlak borcu,

·         Beş adet resim,

·         İmar durumu,

 Şirketler İçin;

·         Başvuru formu,

·         Yerin tabu fotokopisi,

·         Yapı kullanma izin belgesi,

·         Yer kira ise kira kontratının aslı ve ya noter onaylı sözleşme,

·         Şirket kuruluş sözleşmesi (noter onaylı olacak),

·         İmza sirküleri (noter onaylı olacak),

·         Sorumlu müdür sözleşmesi noter onaylı,

·         Ticari sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı,

·         Vergi levhası,

·         Oda sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi (Sanayi veya ticaret),

·         İki adet plastik dosya,

·         İtfaiye raporu,

·         Deşarj izini,

·         Emisyon izini (İI Çevre ve Orman Müdürlüğünden),

·         Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi,

Çed yönetmeliğinde olan tesisler için,
Çed olumlu belgesi veya çed gerekli değildir belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacak),

·          Emlak borcu, 

İmar Yollarının Açılması İçin Ne Yapabilirim?

İnşaat ruhsatı veya dilekçe ile başvurular yapılabilinir. Başvurulara 15 (on beş) gün içinde belediyemiz tarafından cevap verilmektedir. 

Kaçak Yapı Nedir?

Kaçak yapı ya da imar mevzuatına aykırı yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında (ruhsatsız) yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapı anlamındadır. Yasadaki tanıma göre; "İmar mevzuatına aykırı yapı", "ruhsatsız yapılar," "ruhsat ve eklerine" fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanmıştır.

Kişiye Ait Bir Kamulaştırma Nasıl Yapılır? 
Kentsel uygulama dışında olmak koşuluyla; yol, konut, alt yapı ve çevre koruma için imar ve fen işlerinden talep gelmesi gerekiyor. Gerektiğinde yıkım yapma kararı verilebilir. Şahıslar ve özel şirketler başvurularını müdürlüğümüze dilekçe ile yapılabilinir. Bedel belirlenmesi için Tarım İlçe Md. İnşaat Müh. onayı ve mimar onayı gerekmektedir. İlgili başvurular 1 ay (30 gün) içerisinde sonuçlandırılır. 

Taşınmazımın imar durumu nedir? 

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

·         Dilekçe,

·         Tapu,

·         Tapu Kaydı,

·         Koordineli aplikasyon krokisi.

İçinde Bina varsa:

·         İstikamet rolevesi,

·         Ruhsat fotokopisi ,

·         Bina tespit krokisi,

Hazırlanan belgeler ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmalıdır.
Yapılan başvuru bir gün içerisinde sonuçlandıracaktır. 

Yapı Ruhsatı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 

Yapı Ruhsatı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

·         İskan Müracat Formu (İmar ev Şehircilik Müdürlüğünden Temin Edilecektir.),

·         Binaya ait tüm cephelerinden çekilmiş fotoğrafı,

·         Sivil Savunma Müdürlüğü Onayı (Sığınak Varsa),

·         İtfaiye Onayı (İş Yeri , Toplu Konut İçin),

·         Sınır Tashihi işlemleri varsa yapılması,

·         Yapı denetime tabi binalarda iş bitirme belgesi, diğer binalarda TUS uygunluk raporu,

·         Temel ve temel üstü diğer vizelerin tamamlanması,

·         SSK İlişik Kesme Belgesi (2 Nolu Harç),

·         İskan Harcı,

·         Mimari Proje,

Hazırlanan Belgeler İle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Başvurulmalıdır. Yapılan Başvuru 15 (Onbeş) Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır.

Yeni İnşaat Yapmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Yeni İnşaat yapmak için istenen belgeler;

·         Dilekçe,

·         Tapu Fotokopisi,

·         Güncel Tapu Kaydı,

·         Aplikasyon Krokisi,

·         Temel Aplikasyonu (Belediye Onaylı),

·         Plankote (Belediye Onaylı),

·         İmar Durumu,

·         Mimari Proje (3 Takım Proje Oda Onaylı ve Sicil Durum Belgesi),

·         Statik Proje (3 Takım Proje Oda Onaylı ve Sicil Durum Belgesi),

·         Mekanik Proje (3 Takım Proje Oda Onaylı ve Sicil Durum Belgesi),

·         Elektrik Projesi (3 Takım Proje Oda Onaylı ve Sicil Durum Belgesi - TEDAŞ Onaylı),

·         Zemin Etüd Raporu (Oda Onaylı ve Sicil Durum Belgesi - Belediye Onaylı),

·         Statik Proje Hesaplar,

·         Renkli Cephe Uygulaması (A4 en az 2 Cephe),

·         CD Hazırlanması (Mimari - Statik) 

İnşaata Başlama ve Bitirme Süresi Ne Kadar Olmalıdır? 

3194 Sayılı İmar Kanunu 29. Maddesi:

Ruhsat Müddeti:

·         Yapıya başlama süresi ruhsat tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Bu süre zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple, başlama süresiyle birlikte 5 (Beş) yıl içinde bitirilmediği takdirde, verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.


Published at 20.05.2024 08:35:09, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms