İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Tülay AKTAŞ / Sosyal Yardım İşleri Müdür V.


 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM


                                           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Madde 1. Amaç  


Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyerek hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.


Madde 2. Kapsam


Bu Yönetmelik, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki personelin görev,  yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını ile İkizce ilçesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine belediye bütçesinden yapılacak olan ayni veya nakdi nitelikteki soysal yardımların ve diğer yardımların nitelik kapsam ve miktarları ile veriliş usul ve esaslarını kapsar.


Madde 3. Dayanak


İkizce Belediye Meclisinin 07/04/2019  tarih ve  24 sayılı kararı ile kurulmuş olan Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 14. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 15. Maddesinin (a) ve (b) bentleri ve 60. Maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, Ayrıca Sayıştay Başkanlığı (Dai. Kur. 2011/45)?nın 12.05.2011 tarih ve 41712 sayılı uygunluk görüşü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/05/2011 tarih ve 14840 sayılı yazısına istinaden ve İkizce Belediyesi Meclisi?nin 07/04/2019 tarih ve 24 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.


Madde 4. Tanımlar


Bu yönetmelikte geçen:


 1. Belediye: İkizce  Belediyesi?ni,

 2. Büyükşehir: Ordu Büyükşehir Belediyesi?ni,

 3. Başkanlık: İkizce  Belediye Başkanlığı?nı,

 4. Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü?nü,

 5. Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürü?nü,

 6. Yönetmelik: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetmeliği?ni,

 7. Yardım Yönetmeliği: 14.07.2014 tarih 37 sayılı  ve 13.10.2014 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararları  ile kabul edilen İkizce Belediyesi Muhtaç Kişiler Yardım Yönetmeliği, Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliğini,

 8. Sosyal Yardım İşleri: İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü nakdi ve ayni yardımları,

 9. Sosyal Hizmet İşleri: İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü sosyal hizmetleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müdürlüğün Personel ve Teşkilat Yapısı, Bağlılık, Kuruluş, Müdürlüğün Tanımı

  Madde 5. Teşkilat

  1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü?nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.


 1. Müdür

 2. Memur

  2. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.


 1. Müdür

 2. Durum Tespit ve İnceleme Masası


3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği ?Büro Sorumlusu? ve ?Yönetici Yardımcısı? görevlendirilmesi yapılabilir.


4. Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.


Madde 6. Bağlılık


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


Madde 7. Müdürlük Tanımı


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar, emir ve direktifleri doğrultusunda hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde çalışan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde yer alan hizmetleri yapan ve uygulayan, ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri, kimsesizler, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan, deprem, sel, yangın vb. afetlerden dolayı zarar gören kişi ya da kişilere sosyal hizmet ve yardımlar yapan, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü veya ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunan, belediyenin düzenleyeceği sosyal yardım ve eğitim yardımlarını organize eden, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlayan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Temel İlkeler, Genel Esaslar, Yararlanacak Kişiler, Başvuru, İstenecek Belgeler, Başvurunun incelenmesi ve Değerlendirme


Madde 9. Temel İlkeler


İkizce  Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü? nün tüm çalışmalarında,


a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,


b) Hesap verilebilirlik,


c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda bilgi birikiminden yararlanmak,


d) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibiyle hareket etmek,


e) Nitelikli ve çağdaş yöntemlerle hizmetlerde verimlilik sağlamak ve kaynakların kullanımında etkinlik,


f) Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde insan onuruna yaraşır sosyal belediyecilik çalışmaları yapmak,


g) Hizmette kalite, tarafsızlık, hukuka uygunluk ve vatandaş memnuniyeti sağlamak,


h) ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek, hizmet kalitesini artırmak adına bilgi ve tecrübe edinmek,


i) Diğer Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli hareket etmek, gerektiğinde hizmetlere katılım konusunda gönüllülük esaslarına göre çalışmalar yapmak,


Temel ilkeleri esas alınır.


Madde 10. Genel Esaslar


İkizce Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü? nün tüm çalışmalarında,


1. Sosyal yardım faaliyetleri aşağıda belirtilen genel esaslara göre yürütülür.


 1. Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulamasında korunmaya muhtaç çocuğa ve ailesine, muhtaç engelliye ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır.

 2. Yardım taleplerinin kurum imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.

 3. Ayni ve nakdi yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.

 4. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımların sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesi hususuna özen gösterilir.

 5. Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

 6. Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.


2. Sosyal yardımlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eliyle yapılır. Bu yardımlara ilişkin olarak Belediye bütçesinde her yıl yeterli ödenek ayrılır. Ancak bu ödenek tutarı yıllık bütçesinin % 3 ?den fazla olamaz.


Madde 11. Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Kişiler


Belediyece yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardım hizmetlerinde, korunmaya muhtaç çocuk, kadın ve yaşlılar ile hiç geliri olmayan veya yetersiz olan kişilerin desteklenmesi temel hedef olup; öncelikle bu kişiler olmak üzere ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıdaki kişiler yararlanır.


 1. Korunmaya muhtaç oldukları tespit edilen çocuklar ile bunların aileleri.

 2. Korunmaya muhtaç kadın, yaşlılar ve engelliler.

 3. Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler.

 4. Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç yaşlılar.

 5. Barınacak yerleri olmayan ihtiyaç sahibi kişiler.

 6. İşsiz kalmaları nedeniyle kendisini ve ailesini geçindiremeyecek duruma düşenler.

 7. Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrenciler.

 8. İhtiyaç sahibi diğer ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrenciler.

 9. Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen Üniversite  öğrenciler.

 10. Maddi olanaksızlıkları nedeniyle çeyizlerini oluşturamamış olan yeni evli çiftler ve ev eşyası olmayan yoksul kişiler.

   

   

  Madde 12. Başvuru


1. Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar müdürlüğe başvurur.


2. Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince, muhtarlıklarca veya sair yollarla tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.


Madde 13. Başvuruda İstenecek Belgeler


1.  Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden müdürlükçe ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler istenir.


2. Müdürlüğün uygun görmesi halinde Zabıta veya Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir.


Madde 14. Başvurunun İncelenmesi


Kendilerine ayni veya nakdi yardım yapılacak kişiler hakkında belediye tarafından araştırma yapılır. Bu araştırmada( ÖRNEK-1) form kullanılır. Bu form araştırmayı yapanlarca doldurularak imza altına alınır ve müdürlüğe sunulur. Araştırmanın ihtiyaç sahibinin ikametgâhında yapılması esastır. Ancak yardım yapılması planlanan yardıma muhtaç olduğu muhtarlık belgesi, resmi mercilerce düzenlenen tutanak ve belgeler vb. den tereddüde mahal bırakmayacak şekilde anlaşılmakta ise bu belgeler dikkate alınarak form tanzim edilebilir. Araştırmayı yapanların en az birinin belediye görevlisi olması kaydı ile en az 2 kişi olması şarttır. Belediye görevlileri haricinde muhtarlar, ilçede bulunan konu ile ilgili kamu görevlileri ile sosyal yardım alanından faaliyet gösteren kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden de araştırılmalarda faydalanılabilir.


 


Madde 15. Değerlendirme


Müdürlükçe alınan müracaatlarda, görevlilerce yerinde yapılan inceleme neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen kişiler listelenerek;


 1. Nakdi Yardımlar için; Başkanlık Makamınca oluşturulan YARDIM KOMİSYONU?NA bildirilir, yardım komisyonu kendi arasında toplanarak evrakları inceler ve yardıma muhtaç kişilere yapılacak yardım miktarını veya başvuruların tekrar incelenmesini ya da başvurunun reddedilmesini kararlaştırır. Yardıma karar verilmiş ise yardım yapılacak liste yardım miktarı belirtilerek ödeme yapılması için üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir, Mali Hizmetler Müdürlüğü belirlenen nakdi ödemeleri Banka aracılığı ile yapar. 4109 sayılı Kanuna göre Asker ailelerine yapılacak nakdi yardım ve miktarı Belediye Encümenince belirlenir.


 


Ayni Yardımlar için; Müdürlükçe başvuruları alınan kişilerin adreslerinde durum tespitleri yapılarak tutulan durum tespit belgeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce değerlendirilerek yardım yapılması uygun görülen kişiler müdürlükçe belirlenir ve yapılacak ayni yardımlar imza karşılığı kişilere teslim edilir ve imzalı evraklar arşiv dosyasına kaldırılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Sosyal Yardım Türleri, Yetkili Merciler


Madde 16. Ayni Yardımlar


Ayni Yardımlar, gıda, ilaç, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kırtasiye, ev eşyası, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, engelli araçları vb. araç, gereç ve malzemelerde ulaşım, diyaliz tedavisi, vb. sunulan sosyal hizmetleri kapsar. Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.


Madde 17. Nakdi Yardımlar


Nakdi yardımlar aşağıda belirtilen basamaklara göre yapılır.


 1. Belediye ilk ve orta öğretim öğrencilerine, dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz, öksüz, yaşlı, dul ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

 2. Müdürlük; Belediye sınırları içerisinde afetlerden zarar görenlere de nakdi yardımda bulunabilir.

 3. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için müdürlük kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çeki, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, benzeri kart dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir.

 4. Engellilik, yaşlılık veya hastalık gibi sebeplerle nakdi yardımı almaya gelemeyecek durumda olanlara yetki verecekleri bir kişi vasıtası ile yardımı alabilirler. Yetkilendirme belgesine; yetkilendiren kişinin kimlik fotokopisini eklemek zorundadır. Yetkilendirme belgesinin noter onaylı olması şartı aranmaz.

 5. 4109 sayılı Kanuna göre Asker ailelerine yapılacak nakdi yardım ve miktarı Belediye Encümenince belirlenir.

 6. Vasilere yapılacak ödemelerde vasilerin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur.

 7. 15.08.2007 tarihli Resmi Gazete?de yayınlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği?ne istinaden  5.000,00 TL?yi geçmeyen nakdi yardımlar için tavsiye kararları üzerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun?una uygun olarak harcama belgesi tanzim edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 38 inci maddesinin ?n? bendi uyarınca Belediye Başkanı?nın veya yetki devrinde bulunmuş ise başkan yardımcısının  oluru alınır. Harcama belgesinin Belediye Başkanı veya ilgili Müdür tarafından imzalanması bu yardımın yapılması için verilen karar niteliğindedir. Ayrıca bir onay alınması gerekmez.

 8. Harcama belgesinin imzalanmasını müteakip ödeme emrine bağlanarak ilgilisine nakdi yardımda bulunulur.


Madde 18. Yetkili Merciler


1. 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 38 inci maddesinin ?n? bendi uyarınca sosyal yardımlara ilişkin ödeneği kullanma yetkisi Belediye Başkanına aittir. Başkan bu yetkisini sınırlarını belirlemek suretiyle aynı Kanun?un 42 inci maddesine göre yardımcılarından birine veya Sosyal Yardım İşleri Müdürü?ne devredebilir.


2. Sosyal yardımlara ilişkin olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarında harcama ve ihale yetkilisi 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 38 inci maddesinin ?n? bendi uyarınca başkan veya yetki devrinde bulunulmuş ise başkan yardımcısı veya Sosyal Yardım İşleri Müdürüdür.


3. Sosyal yardımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemleri, yardım yapılacak olan kişi sayısına ve miktarına göre dağıtımda gecikme yaşanmaması adına, kişilerin belirlenmesin öncede yapılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yetkisindedir.


4. 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 77. Maddesi uyarınca sosyal yardım faaliyetlerinde gönüllü kişi ve kuruluşlardan faydalanılabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Müdürlüğün Görevleri ile


 Müdürlük Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Madde 19. Müdürlüğün Görevleri


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;


1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, idari ve teknik tüm işleri; ilgili Yasa, Tüzük, Yönerge, Başkanlık Makamı talimatları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararlarına uygun yürütmek,


2. Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak, demirbaş ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak,


3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlerin başvuru ve müracaatlarını almak, gerekli araştırma-incelemeleri yapmak, ayni ve nakdi her türlü yardım işlerini insan haysiyet ve onuruna uygun planlama, programlama ve organizasyon işlerini yapmak veya yaptırmak,


4. Komisyon kararınca nakit yardım uygun görülen kişilerin işlemlerini yapmak ve bu bilgileri ilgili birime iletmek,


5. Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,


6. İkizce Belediye Meclisince 10.06.2019 tarih ve 33 sayı ile kabul edilen İkizce Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliğini uygular ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde hareket etmek,


7. Yardıma muhtaç durumda bulunan engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamak,


8. Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,


9. İkizce? de ikamet eden ilk, orta,lise ve Üniversite okuyan öğrencilerinden yardıma muhtaç durumda olanlara burs vermek, bu konuda yararlanma koşullarını belirlemek ve başkanlık onayı ile ilan etmek,


10. Müdürlük olarak yahut diğer müdürlükler ile işbirliği içinde yardımların teminini sağlamak, dağıtımını gerçekleştirmek. Bu konuda gerekli kuralları önceden belirlemek, yardımların takibini yapmak ve tutanaklarını saklamak,


11. Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar için diğer kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak projelerin geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,


12. Ayni ve Nakdi yardım yapılacak ihtiyaç sahiplerini belirlemek, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,


13. Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında kamu ihale kanunu hükümleri uygulamak gerektiğinde doğrudan temin yapmak,


14. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için gerekli hallerde gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alımı şeklinde yaptırmak,


15. Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak,


16. Yangın ve Doğal Afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olmak,


17. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirmek,


18. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapmak,


19. İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak,


20. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların listelerini çıkarmak,


21. Özürlü bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri ve en iyi belediyecilik hizmetlerini alabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmak ve özürlülerin ihtiyaçlarına yönelik yardımların yapılmasını sağlamak,


22. Mağduriyetin kalkması durumunda; komisyon kararı ile süreli yardımların kesilmesi uygun görülen ailelerin yardımlarının kesilmesini sağlamak,


23. Ev eşyası, giysi vb. yardımlara ihtiyacı olan kişilerin ya da ailelerin bilgilerini Hayır Evine iletmek,


24. Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olmak,


25. Yardıma muhtaç ailelere yönelik sünnet organizasyonları düzenlemek, sünnet kıyafetlerinin temini konusunda çalışmalar yapmak,


26. Mer?i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkan tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


27. Öğrencilerimizin inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,


28. İlçemizde Cenaze evlerinde taziye çadırı kurmak ve İkramda bulunmak,


Müdürlük Personeli


Madde 20. Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu


1. . Belediye Başkanı?nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında,  mer?i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,


2. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder, müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir,


3. ?Müdürlüğün Görevleri? kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar, diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,


4. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir,


5. Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur, bu konuda ilgili müdürlük ile koordineli çalışır.


6. Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar, bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.


7. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,


8. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,


9. Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,


10. Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,


11. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar, üst mercilerce onaylanan sosyal faaliyetleri düzenler, bunların işleyişini takip ederek, sonuçlandırır,


12. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar,


13. Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer?i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,


14. Müdürlük çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun kadro, tayin, terfi, nakil, tezkiye, emeklilik, izin ve hastalık gibi özlük işleri ile ilgili tüm işlemlerini yürütülmesi, devam durumunun takip edilmesi ve denetlenmesi, ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlar,


15. Mer?i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.


Madde 21. Müdürlük Kalemi Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu


1. Birimlerde çalışan bütün görevliler kendilerine verilen işleri doğru, hızlı, verimli ve nitelikli olarak yapmakta hiyerarşik olarak üstlerine karşı sorumludur,


2. Müdürlüğe havale edilen evrakların kayıtlarını yapmak, elektronik ortamda kabul etmek,


3. Bu evraklara müdürün talimatı doğrultusunda cevabi yazı yazmak, paraf ve imza aşamalarını takip etmek, Standart Dosya Planına göre dosya numarası vermek ve dosyalamak,


4. Kurum adına cevap verilecek yazılarda müdürlüğün, Koordinasyon Müdürlük olarak belirlenmesinde takipli evrakları izlemek, diğer birimlerin cevaplarını birleştirerek ilgili kurum, birim veya şahıslara cevap yazmak, işlemi biten evrakları Standart Dosya Planına göre dosyalamak,


5. Müdürlük personelinin izin, rapor gibi özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak,


6. Müdürlüğe elektronik ortamda havale edilen evrakların veya giden evrakların kayıt iş ve işlemlerini yapmak,


7. Üst yönetimin uygun gördüğü yazıları yazmak,


8. Evrakların dosyalanması ve yazışmaların muhafazasından görevli ve sorumludur,


9. Bilgi edinme taleplerinde gizlilik ilkesini göz önünde bulundurmak,


10. Başvuruların takibi yapmak, aksaklığa meydan vermemek için ilgili müdürlüklerle irtibata geçmek,


11. Başvuruları kanuni süresi içinde cevaplanmasını sağlamak,


12. Zimmetle gelen evrakları kabul etmek,


13. Gelen Evrakları elektronik ortamda kabul etmek,


14. Giden Evraklara elektronik ortamda numara vermek,


15. Yazışmalara (paraf) atmak,


16. Müdürlüğe ait yardim@ ikizce.bel.tr  mail adresini kontrol etmek, cevabi yazılar göndermek,


17. Diğer birimlerden gelen evraklardaki eksikliğin giderilmesini ilgilisinden istemek,


18. Koordinasyon müdürlük belirtilen yazılara cevapların verilmesini diğer birimlerden istemek,


19. Müdürlüğünde yapılan işlemlerle ilgili gördüğü bir yanlışlık ve olumsuzluk var ise olumsuzluğun giderilmesi için sorumluluk almak,


20. Amirlerine karşı kurumun ve müdürlüğün yararına olabilecek öneri ve isteklerini bildirmek,


21. Görevi ile ilgili bilgisini artırmak ve görevini düzgün yapabilmek adına diğer birimlerdeki personelden bilgi almak,


22. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü yetkilerini ilgili meri mevzuat ve amirinin talimatlarına göre kullanmak.


Madde 22. Ayni Ve Nakdi Yardım Masası Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu


1. Her türlü yardım müracaatlarını kabul etmek,


2. Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak,


3. Alınan müracaatların yoksulluk durumlarının araştırılması için inceleme ekiplerince yardım komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yapmak veya yaptırılarak muhtaçlık durumlarının belirlenmesini sağlamak,


4. İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak,


5. İnceleme sonucu tespit edilen ihtiyaçların ve mağduriyetin giderilmesinde yardım komisyonunun belirlediği kriterlere göre her türlü ayni yardım işlemlerini yapmak,


6.  Nakdi yardım taleplerinde ise, komisyonun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yaparak yardıma uygun görülen dosyaları yardım komisyonuna sunmak,


7. Komisyon kararınca nakit yardım uygun görülen ailelerin işlemlerini yapmak ve bu bilgileri ilgili birime iletmek,


8. Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak,


9. Mağduriyetin kalkması durumunda; komisyon kararı ile süreli yardımların kesilmesi uygun görülen ailelerin yardımının kesilmesini sağlamak,


10. İlköğretim ve Lise çağındaki öğrencilere burs yardımında bulunma iş ve işlemlerini yapmak,


11. Mer?i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


Madde 23. Durum Tespit ve İnceleme Masası Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu


1. Yardım Masasından aldığı sosyal yardım başvuru kayıtlarını gerekli yöntem ve tekniklerle inceler, saha araştırması yaparak, yardım komisyonunun belirlediği sosyal inceleme raporu oluşturur.


2. Yapılacak olan çalışmaları yardım başvurusunda bulunan kişileri rencide etmeden gerçekleştirir.


4. Sosyal inceleme ekibi çalışmalarını birim sorumlusunun koordinasyonunda gerçekleştirir


4. Belediye Başkanının, Müdürün ve Değerlendirme Komisyonunun sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.


Madde 24. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Personelinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları


1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,


2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, (Ek ibare: 8/10/2012 2012/3832 K. Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)


3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,


4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,


5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,


6. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,


7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,


8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,


9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,


10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,


11. Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,


12. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar,


13. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,


14. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak gerekli işlemleri yapmak,


15. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,


16. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili meri mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek.


Madde 25. Gerçekleştirme Görevlisi Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


1. Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi hazırlayarak müdürlük makamına sunmak,


2. Yıllık bütçenin kullanılmasında müdürlüğün ihtiyaç duyacağı sarf malzemelerini alımları hususunda avans çekmek, işlem sonucu avansı kapatmak fatura vb. belgeleri gereği hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunmak,


3. İşi yaptırmak, mal veya hizmetin alınmasını sağlamak,


4. Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesini sağlamak, 


5. Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerini yürütmek,


6. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi yapmak,


7. Yaptıkları veya yapmaları gereken iş ve işlemler dolayısıyla doğrudan sorumlu olduğunu bilmek,


8. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak,


9. Kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sağlamak,


10. Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak, 


11. Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol işlemlerini yapmak,


12. İşlemlerin uygun görülmesi halinde, Ödeme Emri Belgesi üzerine ?Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür? şerhini düşerek imzalamak, 


13. Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevlerini yürütmek,


14. Mali işlemlerin yürütülmesinde yapılan işlemlerden önceki işlemleri de kontrol etmek,


15. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili meri mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek.


Madde 26. Diğer Personellerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


1. Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonsal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermek,


2. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum ve davranış sergilemek,


3. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,


4. Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmak,


5. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek,


6. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,


7. Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,


8. Organizasyon yapısında veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmek,


9. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,


10. İşleri en az maliyetle icra etmek,


11. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,


12. Görev alanı ile ilgili tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili meri mevzuata riayet etmek,


13. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,


14. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak,


15. Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhilinde koordinasyon kurmak,


16. Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek,


17. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek,


18. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa etmek,


19. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,


20. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,


21. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri tanzim etmek, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,


22. Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlayarak amirine vermek,


23. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek ve gösterilmesini sağlamak,


24. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili meri mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek.


ALTINCI BÖLÜM


Çalışma Şekli ve Esasları, İşbirliği ve Koordinasyon


Madde 13: Müdürlük İçi Çalışma Şekli Ve Esasları


1. Müdürlüğün yazışma işlemleri, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar,  yazıyı yazan memurun, şef?in, müdürün parafı ve Belediye Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.


2. Müdürlükte çalışan tüm personel mesai saatleri içerisinde ve büro ortamında çalışır ancak; personel görevi gereği araştırma-inceleme yapmak nedeniyle görevli olarak kurum dışına çıkabilir, bu personellere gerektiğinde görev mahallerine ulaşımlarında kendilerine başkanlıkça araç tahsis edilir.


3. Müdürlük personelinin göreve geliş ve gidişleri başkanlıkça tahsis edilen personel servis araçları ile yapılır.


4. Müdürlük personeli tüm çalışmalarında birlikte çalışabilirlik esaslarına ve etik kurallara dikkat ederek çalışmalarını yürütür.


5. Müdürlükte bulunan tüm personel mesai saatlerinde kılık kıyafet yönetmeliğine bağlı kalarak çalışmalarını yürütür.


Madde 25. Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği


1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.


2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.


3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.


4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.


5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.


Madde 26. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon


1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür? ün imzası ile yürütülür.


2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 27. Yönetmelikte Bulunmayan Hüküm ve Haller


İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


Madde 28. Yürürlük


Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 29. Yürütme


Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürütür.


Published at 20.05.2024 08:47:26, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms